Az EU Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adom:
Vállalkozó/vállalkozás megnevezése: Bozár Attila e. v.
„Globál Masszázs Testszerviz”
Adószám: 68524784-1-23
Székhely: 6500 Baja, Duna u. 6. IV/12.
Telephely: 6500 Baja, Rákóczi F. u. 1-3.
Kapcsolattartás: Tel.: 06706606657
Facebook: https://www.facebook.com/baja.global.masszazs/
Weboldal: www.globalmasszazs.hu
Online határidőnapló: https://global-masszazs-testszerviz.reservio.com
E-mail cím: globalmasszazstestszerviz@gmail.com
Adatvédelmi tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy Adatkezelő működési területén, azaz a Globál Fitness Centrum épületében kamerás megfigyelési rendszer működik. A Global Masszázs Testszerviz nem adatkezelője a kamerás megfigyelésnek, így Vendégeink az ezzel kapcsolatos panaszukat a Global Fitness Centrum üzemeltetője részére tudják bejelenteni. A masszázs szobában kamerafelvétel nem történik.

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a fent megjelölt címre és névre elküldheti. Válaszomat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldöm az Ön által kért címre. A kérdéseit személyesen is felteheti.
Adatfeldolgozás: külsős adatfeldolgozó igénybevétele nem történik.
Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás.


1. Adakezelési célok
Masszázs, fizikai közérzetet javító szolgáltatás és mentálhigiénés tanácsadás nyújtásához kapcsolódóan, a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezelem


2. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználásához
a) Az Ön személyes adatának használata – név, lakcím, e-mail cím – ahhoz szükséges, hogy a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát állíthassak ki, ha Ön ezt kéri a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatosan. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont.
b) Telefonszámára, e-mail címére és teljes nevére kizárólag időpont-egyeztetés céljából van szükség. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. Hozzájárulását a telefonszáma, e-mail címe és teljes neve megadásával adja meg. Amennyiben ezeket nem adja meg, a szolgáltatást nem tudja igénybe venni.


3. Az adatkezelés helye, időtartama és adattovábbítás
a) A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig őrzöm meg a székhelyemen; adattovábbítás minden esetben a NAV felé történik.
b) A kapcsolattartás céljából megadott adatokat (teljes név, telefonszám, e-mail cím), amit az online határidőnaplómban vezetek (https://global-masszazs-testszerviz.reservio.com/) és ami mindig elérhető, az utolsó találkozásunk óta eltelt egy év múlva törlöm / megsemmisítem, ill. kérésre azonnal törlöm; adattovábbítás nem történik.
c) A Facebook-on, E-mailen közölt információk az utolsó kapcsolat fennállása után egy évig vannak jelen és utána adattörlés történik; adattovábbítás nem történik.


4. Érintetti jogok (Ön jogai)
a) hozzáférés, az Önre vonatkozó, általam kezelt adathoz; élhet adathordozási jogával
b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
c) az Önre vonatkozó általam kezelt adat törlése, ez a jog kizárólag a kapcsolattartási adatokra vonatkozik;
d) az adat kezelésének korlátozása;
e) az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
g) bármely Önre vonatkozó, általam kezelt személyes adatról másolat adása;
h) tiltakozás a személyes adatok általam történő használata ellen.


5. Jogorvoslati tájékoztatás
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) Levelezési cím:1530 Budapest, Pf:5. Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu
A vállalkozásom fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, ha a rendeletben, törvényben, a vállalkozás adataiban változás állna be. Ha a változás olyan információkat érint, amik miatt Önt kötelezően értesíteni szükséges, azt haladéktalanul megteszem.
Tájékoztatom Önt, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a vállalkozásomat, mint adatkezelőt. A vállalkozásom a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
Előfordulhat, hogy a masszázskezelés, fizikai közérzetet javító szolgáltatás, ill. mentálhigiénés tanácsadás miatt, Ön megoszt velem egészségügyi információt. Ezen információkat más személy nem ismerheti meg és nem is tárolok beazonosításra alkalmas egészségügyi adatot. A tudomásomra jutott személyes adatokat bizalmasan kezelem és magamra nézve kötelezőnek ismerem el jelen közlemény tartalmát.
A 16. életévet be nem töltött gyermek személyes adatainak (teljes név, telefonszám, e-mail cím) kezelése akkor jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, ill. engedélyezte. GDPR 8. cikk, (1), (2) bek. A hozzájárulást elég csak az első kezelés előtt megtenni.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen adatkezelési tájékoztató egyoldalú módosítására, melyről az érintettek a weboldalon (www.globalmasszazs.hu) tájékozódhatnak. A tájékoztató mindenkor hatályos változatát az internetes honlapon teszem közzé.


A szabályzat időbeli hatálya 2023.01.01-től visszavonásig tart.